fbpx

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

KLANT is de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Adventure Ballooning een overeenkomst heeft gesloten. Contractsvoorwaarden zijn de voorwaarden zoals opgenomen in artikel

PASSAGIER is iedere persoon, met uitzondering van de bemanningsleden, die met toestemming van vervoerder in een heteluchtballon vervoerd wordt of vervoerd zal worden.

TARIEFSVOORWAARDEN zijn de regelingen en voorwaarden welke van toepassing zijn op een bepaald normaal of speciaal tarief zoals vastgesteld door vervoerder of de vervoersvoorwaarden

VLUCHTTICKET/GESCHENKBON is het document met het opschrift “Vluchtticket” of  “Geschenkbon” uitgegeven door of namens vervoerder

VERVOER is het vervoer van passagiers en/ of bagage per heteluchtballon, kosteloos of tegen betaling, met inbegrip van daarmee samenhangende vervoersdiensten.

VERVOERDER omvat Adventure Ballooning en de luchtvervoerder, niet zijnde Adventure Ballooning die het vluchtticket uitgeeft en alle luchtvervoerders (Collega’s) die op grond van dat luchtticket de passagier vervoeren of zich verplichten te vervoeren, of zich verplichten andere diensten te verrichten die betrekking hebben op dergelijk vervoer.

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopsoveréénkomsten die betrekking hebben op door ons te presteren diensten nl: Het uitvoeren van een ballonvlucht. Door de bestelling van een vluchtticket verklaart de klant deze voorwaarden te aanvaarden. De klant hoeft niet de passagier te zijn. Indien de klant en de passagier niet eenzelfde persoon zijn behoudt Adventure Ballooning hoe dan ook het recht  de vooropgestelde voorwaarden toe te passen op de klant= ‘de koper van het vluchtticket’. Vervoer van de passagiers naar de plaats van opstijgen en van de plaats van landen tot de thuisbasis zijn onderworpen aan special vervoerstarieven.

ATIKEL 3. VLUCHTTICKET/ GESCHENKBON

1. Het Vluchtticket is het begin van bewijs van vervoersovereenkomst tussen vervoerder en de passagier wiens naam op de voucher vermeld staat.

2. Een Vluchtticket/ Geschenkbon zal slechts worden uitgegeven na betaling van het toepasselijke tarief dat vermeld staat op de website van Adventure Ballooning of zoals overeengekomen per mail. De passagier maakt enkel aanspraak op de ballonvaart indien hij of zij een geldig vluchtticket of geschenkbon kan voorleggen bij aanvang van de ballonvaart. Voorts bestaat er geen aanspraak op vervoer indien het getoonde vluchtticket/geschenkbon  beschadigd is of wijzigingen vertoont die niet door de veroerder zijn aangebracht.

3. Onregelmatigheden aan vouchers; verloren of gestolen vouchers In geval van verlies, diefstal of gehele of gedeeltelijke beschadiging van een voucher, is de passagier die niettemin de vaart wil maken verplicht daarvoor een nieuw voucher te kopen. Vervoerder kan echter besluiten een dergelijk voucher te vervangen door een nieuw voucher uit te geven.

4. Een vluchtticket/geschenkbon die werd uitegegeven geeft recht op vervoer voor een periode van twee jaar vanaf de datum van afgifte (die vermeld staat op het vluchtticket/ geschenkbon). Een vluchtticket/geschenkbon dat is uitgegeven tegen een speciaal tarief is slechts geldig voor de periode en afhankelijk van de voorwaarden zoals aangegeven door vervoerder in zijn tariefsvoorwaarden.

6. De geldigheidsduur van het vluchtticket/geschenkbon kan verlengd worden indien een passagier verhinderd is te reizen binnen de geldigheidsduur van de voucher omdat vervoerder:

(a) niet in staat is de vaart te verschaffen op het moment dat de passagier om reservering verzoekt;

(b) de vaart waarop de passagier een reservering heeft annuleert;

7. De reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop/ boeking van een vluchtticket of geschenkbon.

Een reservatie/ boeking is definitief wanneer u door de vervoerder een orderbevestiging ontvangt. Deze wordt per mail verstuurd en pas nà de betaling/ het voorschot werd uitgevoerd/ betaald. Indien een schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, wordt er door de uitvoerder vanuit gegaan dat de opdrachtgever akkoord gaat, indien hij niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging ons heeft medegedeeld niet met de afwijking accoord te gaan.

11 annuleringen

(a) Indien de cliënt de reservering annuleert tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt over de voor de opdracht overeengekomen kosten een bedrag van 10% verschuldigd.

(b) In geval van annulering van de reservering binnen 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

(c) De cliënt kan tot 14 dagen voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen maximaal HFL 50,- per passagier per wijziging.

(d) indien een cliënt een voor hem gereserveerde plaats onbenut laat is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

12. Persoonsgegevens Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, machtigt de passagier vervoerder om alle persoonsgegevens te bewaren die aan vervoerder of zijn bevoegde agent zijn verstrekt, voor het reserveren van vervoer, het verkrijgen van aanverwante diensten, het onderzoeken en voorkomen van voucherfraude alsmede om deze persoonsgegevens aan overheidsautoriteiten te verstrekken. Voorts is vervoerder bevoegd om deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden door te geven aan zijn eigen vestigingen, zijn bevoegde agenten, andere vervoerders, leveranciers van aanverwante diensten of overheidsautoriteiten, in welk land zij ook gevestigd mogen zijn.

Artikel 2 Aanbod :

1. De informatie in alle folders en brochures, evenals de gegevens verstrekt door derden gelden louter ter informatieve titel. Alleen de gegevens vermeld op de bestelbonnen en facturen zijn bindend.

2. Bij het uitvoeren van een ballonvaart gaan wij uitsluitend een inspanningsverbintenis aan, d.w.z. de verplichting de uit te voeren vaart naar best vermogen te verrichten. Wij zijn dus nooit gehouden een bepaald resultaat te bereiken in termen van hoogte of afgelegde afstand.

3. De keuze van de warme luchtballon die de vaart uitvoert gebeurt door onze planningsdienst in functie van het totaal aantal passagiers die op een gegeven tijdstip in een bepaalde regio moeten gevaren worden.. Bij een reservatie voor grotere aantallen passagiers is het eveneens onze planningsdienst die het aantal warme luchtballonnen bepaald.

 Artikel 3 Informatie vanwege de reiziger :

1. De klant moet ons alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de klant verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt mogen wij deze kosten in rekening brengen.

2. Elke passagier wordt geacht in goede fysieke gezondheid te verkeren en vrij te zijn van enige medische aandoening voor welke ballonvaren een contra-indicatie vormt.

 Artikel 4 Reservering via bestelbon & betaling :

1. Elke reservatie zal pas definitief worden beschouwd na bevestiging door onze planningsdienst en na betaling van een voorschot van € 135. Het saldo dient uiterlijk 14 kalenderdagen voor de vaart te worden betaald via overschrijving op onze rekening. Voor boekingen minder dan 14 kalenderdagen voor de vaart dient het volledige bedrag onmiddellijk betaald te worden. Cheques gelden slechts als betaling na hun incassering. Na betaling van de totaalprijs ontvangt de klant één “ticket ” per passagier waarop alle gegevens van de vaart zijn vermeld, of een groepsticket.

2. Bij boeking via een door ons erkend boekingskantoor dient het volledige bedrag onmiddellijk te worden betaald. Eventuele reservatie zal pas als definitief worden beschouwd na bevestiging door onze planningsdienst.

3. Indien het saldo uiterlijk 14 kalenderdagen voor de vaart niet is voldaan, behouden wij ons het recht voor de reservatie te annuleren en de reeds geïnde voorschotten terug te betalen onder afhouding van een bedrag van 35,-€ per passagier als tussenkomst in de reservatie- en dossierkosten.

4.Voor aanvang van de vaart dienen alle openstaande bedragen betaald te zijn, indien u over cadeaubons beschikt dienen deze nog geldig te zijn. Wanneer u een bon van cadeaubox wil gebruiken om mee te varen dient deze volledig ingevuld afgegeven te worden aan de piloot voor de vaart. Indien deze vervallen is zal u niet kunnen meevaren of dient u een som van € 35 te betalen. Wanneer de bon meer dan 6 maand over vervaldatum is dient u zich tot cadeaubox te wenden en kan u pas boeken indien u terug over een geldige bon bezit.

Artikel 5 Telefonische reservatie & betaling :

Bij telefonische reservatie voor maximum 6 passagiers die door ons gevaren worden op een korte termijn na bestelling kan de betaling in contanten geschieden ter plaatse aan de piloot voor het vertrek van de warme luchtballon. Voor telefonische reservaties van meer dan 4 passagiers worden de reservering voorwaarden van artikel 4 in acht genomen. Er wordt niet gevaren als het bedrag niet voor de vaart voldaan is.

Indien u reserveert met een cadeaubon of een cadeaubox bon dient u steeds de bonnummer door te geven.

Artikel 6 Overdraagbaarheid van de boeking :

De passagier kan, voor de aanvang van de vaart, zijn vaart overdragen aan een derde die wel moet voldoen aan alle voorwaarden gesteld aan de overdragende passagier. De overdrager dient ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

 Artikel 7 Verbreking van het contract :

De klant kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de klant het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoed hij de schade die wij lijden ten gevolge van de verbreking. de schadevergoeding wordt als volgt bepaald :

– voor annuleringen meer dan 30 dagen voor de vaart : 10 % van de totale som, met een minimum van 35,-€.

– voor annuleringen vanaf 30 dagen t.e.m. 20 dagen voor de vaart : 25% van de totale som.

– voor annuleringen vanaf 19 dagen t.e.m. 10 dagen voor de vaart : 50% van de totale som.

– voor annuleringen vanaf 9 dagen voor de vaart of in geval van niet melding op de afgesproken plaats en tijd 100% van de totale som.

Artikel 8 Opstijgen op een door de klant gevraagd terrein :

Bij het opstijgen op een door de klant aangeduid privé terrein dient hij de geschreven toelating van de eigenaar van het terrein voor het opstijgen van een warme luchtballon voor de vaart aan de piloot te overhandigen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in verband met aangerichte schade aan gewassen en het terrein van de opstijgplaats.

Voor een opstijging in een bebouwde kom of in een CTR dient Filva Ballonvaarten een aanvraag te doen aan het Bestuur der Luchtvaart, deze kost €50 en dienen we 7 dagen op voorhand in te dienen. Voor meer info kan u onze planningsdienst contacteren.

Artikel 9 Bevoegdheid van de piloot :

Al onze piloten beschikken over de nodige vergunningen afgeleverd door het Bestuur der Luchtvaart om op te treden als boordcommandant van een vrije warme luchtballon. Zij nemen autonoom alle beslissingen met het oog op een veilig verloop van de vaart dit omvat :

– de meteorologische voorwaarden

– de aanbevelingen van het Flight Information Center Brussels

– de geschiktheid van de gekozen opstijgplaats in functie van zijn grootte, de windsterkte en de windrichting

– het juiste tijdstip van opstijgen.

Tegen de beslissing van onze piloten is geen verhaal mogelijk.

Artikel 10 Verplaatsing opstijglocatie  :

Filva Ballonvaarten behoud zich het recht om de opstijglocatie op de dag van de vaart te verplaatsen in een straal van 30km van de afgesproken locatie.

Deze beslissing wordt genomen door de piloot omdat de meteorologische omstandigheden het niet toelaten om vanop de originele te startlocatie vertrekken.

Een andere reden kan zijn omdat militaire zone’s geopend worden om oefeningen uit te voeren en dan zijn deze gesloten voor de burgerluchtvaart bvb in Tienen en Beauvechain.

Artikel 11 Afgelasting :

1. Indien de vaart omwille van een beslissing zoals vermeld in artikel 9 niet kan plaatsvinden zal de piloot of een afgevaardigde van ons bedrijf de reden van afgelasting mededelen aan de passagier(s). Deze zal dan contact opnemen met onze planningsdienst teneinde een nieuwe datum voor de vaart vast te leggen.

2. Indien op de bestelbon uitdrukkelijk werd vermeld dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de vaart en de datum waarop deze bij de bestelling werd gepland heeft de klant, bij een eerste afgelasting het recht het contract te verbreken. In dit geval zal het volledige bedrag van de vaart worden terugbetaald binnen de 8 werkdagen, eventueel verminderd met de kosten vermeld in punt 3 van dit artikel.

3.Indien, ondanks een telefonische afgelasting op grond van een beslissing zoals vermeld in artikel 9, de klant onze aanwezigheid wenst, zal daarvoor een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ten bedrage van 50,-€ + een verplaatsingsvergoeding a rato van 50 eurocent per km vanaf onze standplaats in Waasmunster.

Artikel 12 Klachtenregeling :

1. Klachten betreffende het verloop van de vaart moeten ons binnen de 3 dagen schriftelijk worden gemeld, indien later zal uw klacht niet worden aanvaard.

2.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of schadebeding wegens afgelasting van een vaart op gemotiveerde beslissing van de piloot.

3.Voor alle geschillen tussen partijen wordt alleen de bevoegdheid van het Vredegerecht te Temse en de Handelsrechtbank te St.-Niklaas erkend.

ARTIKEL 3. VOUCHERS

1. Voucher begin van bewijs van vervoersovereenkomst De voucher vormt begin van bewijs van de vervoersovereenkomst tussen vervoerder en de passagier wiens naam op de voucher vermeld staat.

2. Voorwaarden voor geldige vouchers Een voucher zal slechts worden uitgegeven na betaling van het toepasselijke tarief of nadat een door vervoerder vastgestelde betalingsregeling is nagekomen. Aanspraak op vervoer bestaat slechts op vertoon van een geldig voucher. Voorts bestaat geen aanspraak op vervoer indien het getoonde voucher beschadigd is of wijzigingen vertoont die niet door GreetZZ Ballonvaarten B.V. of diens bevoegde agent zijn aangebracht.

3. Onregelmatigheden aan vouchers; verloren of gestolen vouchers In geval van verlies, diefstal of gehele of gedeeltelijke beschadiging van een voucher, is de passagier die niettemin de vaart wil maken verplicht daarvoor een nieuw voucher te kopen. Vervoerder kan echter besluiten een dergelijk voucher te vervangen door een nieuw voucher uit te geven.

4. Voucher niet overdraagbaar Een voucher is niet overdraagbaar. Indien een voucher door een ander dan de rechthebbende wordt getoond ter verkrijging van vervoer of restitutie, zal vervoerder niet aansprakelijk zijn jegens deze rechthebbende indien het vervoer of de restitutie te goeder trouw is verschaft aan de persoon die de voucher heeft getoond. Vervoerder heeft het recht van een passagier te verlangen dat hij zichzelf identificeert.

5. Geldigheidsduur Een voucher dat is uitgegeven tegen het normale tarief geeft recht op vervoer voor een periode van een jaar vanaf de datum van afgifte of. Een voucher dat is uitgegeven tegen een speciaal tarief is slechts geldig voor de periode en afhankelijk van de voorwaarden zoals aangegeven door vervoerder in zijn tariefsvoorwaarden.

6. Verlenging van de geldigheidsduur Indien een passagier verhinderd is te reizen binnen de geldigheidsduur van de voucher omdat vervoerder:

(a) niet in staat is om plaats op de vaart te verschaffen op het moment dat de passagier om reservering verzoekt;

(b) de vaart waarop de passagier een reservering heeft annuleert;

(c) niet in staat is de gereserveerde en reeds bevestigde plaats aan te bieden, zal de geldigheidsduur van de voucher van die passagier verlengd worden tot de eerstvolgende vaart van vervoerder waarop een plaats voor de passagier beschikbaar is.

7. Afgifte van vouchers De vouchers dienen voor aanvang van de vaart aan GreetZZ Ballonvaarten B.V. te worden overhandigd.

8. Dienstverlening Iedere voucher zal geaccepteerd worden voor vervoer op de datum en voor de vaart waarvoor accommodatie is gereserveerd. Indien vaartcoupons zijn uitgegeven zonder dat deze een reservering bevatten zal op aanvraag een plaats gereserveerd worden, met inachtneming van de tariefsvoorwaarden en de beschikbaarheid van plaats op de betreffende vaart.

9. Reserveringsvoorwaarden

(a) Reserveringen zijn niet bevestigd tot ze zijn geregistreerd als “geaccepteerd” in het reserveringssysteem van vervoerder of zijn bevoegde agent.

(b) Aan speciale tarieven kunnen voorwaarden verbonden zijn die het recht van de passagier op wijziging of annulering van reserveringen, beperken of uitsluiten.

(c) orderbevestiging Indien een schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht met de afwijking accoord te gaan, indien hij niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging ons heeft medegedeeld niet met de afwijking accoord te gaan.

10. Uiterste datum van uitgifte vouchers Indien een passagier het verkrijgen van een voucher voor zijn reservering niet verzekerd heeft binnen de door vervoerder vastgestelde tijdslimiet, kan vervoerder de reservering annuleren zonder voorafgaand bericht.

11 annuleringen

(a) Indien de cliënt de reservering annuleert tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt over de voor de opdracht overeengekomen kosten een bedrag van 10% verschuldigd.

(b) In geval van annulering van de reservering binnen 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

(c) De cliënt kan tot 14 dagen voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen maximaal HFL 50,- per passagier per wijziging.

(d) indien een cliënt een voor hem gereserveerde plaats onbenut laat is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

12. Persoonsgegevens Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, machtigt de passagier vervoerder om alle persoonsgegevens te bewaren die aan vervoerder of zijn bevoegde agent zijn verstrekt, voor het reserveren van vervoer, het verkrijgen van aanverwante diensten, het onderzoeken en voorkomen van voucherfraude alsmede om deze persoonsgegevens aan overheidsautoriteiten te verstrekken. Voorts is vervoerder bevoegd om deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden door te geven aan zijn eigen vestigingen, zijn bevoegde agenten, andere vervoerders, leveranciers van aanverwante diensten of overheidsautoriteiten, in welk land zij ook gevestigd mogen zijn.

ARTIKEL 4. TARIEVEN EN TOESLAGEN

1. Algemeen Tarieven hebben uitsluitend betrekking op het vervoer van de plaats van vertrek naar de landingsplaats. In de tarieven is normaal gesproken het grondvervoer tussen de landingsplaatsplaats en plaats van vertrek niet inbegrepen. Vervoerder kan echter, naar eigen inzicht, kosteloos in dergelijk vervoer voorzien.

2. Toepasselijke tarieven De toepasselijke tarieven zijn de tarieven die door of namens vervoerder zijn gepubliceerd of, indien niet aldus gepubliceerd, zijn berekend in overeenstemming met de tariefsvoorwaarden van vervoerder voor de vaart zoals aangegeven op de voucher

3. aanbiedingen Alle door GreetZZ Ballonvaarten B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd is GreetZZ Ballonvaarten B.V. gerechtigd de reeds gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden ons niet, tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.

4. Btw. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

5. toeslagen Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke al dan niet voorziene oorzaak dan ook mocht stijgen, dan zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen. In dit geval heeft de cliënt het recht de overeenkomst te annuleren.

6. Valuta Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, kunnen tarieven voldaan worden in iedere voor vervoerder aanvaardbare munteenheid. Indien betaling plaatsvindt in een andere munteenheid dan die waarin het tarief in het land van betaling is gepubliceerd, zal de wisselkoers voor een dergelijke betaling de aankoopkoers van de bank zijn, die vervoerder in dit verband gebruikt op de dag dat de voucher wordt uitgegeven.

Artikel 5. BETALING EN INCASSO

1. Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf, tenzij anders aangegeven.

2. Indien wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.

3. Wij hebben het recht bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

4. Bij niet of niet-tijdige voldoening van een factuur is de cliënt sedert de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand van het totale bedrag der factuur waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand. Betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde rente.

5. Wij zijn voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te vorderen alle incasso kosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke, waaronder de kosten van juridische bijstand door derden. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van HFL 250,- een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

ARTIKEL 6. RESTITUTIES

1. Algemeen

(a) Indien, op verzoek van de passagier of door vervoerder zelf het vervoer niet in overeenstemming met de vervoersovereenkomst wordt verricht, zal vervoerder restitutie voor het ongebruikte voucher in overeenstemming met de volgende paragrafen van dit artikel alsmede de relevante tariefsvoorwaarden.

(b)

(1) Behoudens het verder in deze paragraaf bepaalde, heeft vervoerder het recht om restitutie te verlenen aan hetzij de in de voucher vermelde persoon, hetzij de persoon die de voucher betaald heeft. Vervoerder behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om uitsluitend restitutie te verlenen aan de persoon die oorspronkelijk voor de voucher betaald heeft.

(2) Indien een voucher door een ander betaald is dan de passagier wiens naam in de voucher vermeld staat en vervoerder op de voucher heeft aangegeven dat restitutie aan beperkingen onderhevig is, zal vervoerder uitsluitend restitutie geven aan de persoon die de voucher betaalt, dan wel op diens aanwijzing.

(3) Behalve in het geval van gestolen of verloren vouchers, zullen restituties slechts verleend worden tegen afgifte aan vervoerder van de vouchers

(4) Restitutie, die verleend is aan een persoon die vouchers heeft afgegeven en zich voordoet als de persoon aan wie restitutie kan worden verleend in de zin van de subparagrafen (a) of (b) van deze paragraaf, zal worden beschouwd als een geldige restitutie. Vervoerder zal alsdan ontslagen zijn van de aansprakelijkheid tot het verlenen van restitutie voor hetzelfde voucher aan een ander dan die persoon.

(5) Voor een voucher dat is uitgegeven tegen een speciaal tarief wordt slechts afhankelijk van de tariefsvoorwaarden restitutie verleend.

2. Restitutie wegens onvrijwillig afzien van vervoer Indien vervoerder vervoer weigert op grond van de omstandigheden zoals vermeld in artikel 8, paragraaf 1 (met uitzondering van het sub g vermelde), zal de restitutie bestaan uit het volgende bedrag: indien de voucher geheel ongebruikt is, een bedrag dat gelijk is aan het betaalde tarief

3. Restitutie wegens vrijwillig afzien van vervoer indien een passagier restitutie van zijn ticket verlangt wegens vrijwillig afzien van vervoer wordt dit niet gehonoreerd.

4. Recht om restitutie te weigeren vervoerder is ten alle gerechtigd om restitutie te weigeren.

5. Valuta Alle restituties zullen onderworpen zijn aan de overheidswetgeving, -voorschriften, -regels en -richtlijnen van het land waar de voucher oorspronkelijk is gekocht en van het land waar restitutie plaatsvindt. Met inachtneming van het voorgaande zullen restituties normaal gesproken plaatsvinden in de munteenheid waarin de voucher is betaald, maar kunnen deze tevens in een andere munteenheid plaatsvinden.

6. Wie verricht restitutie

(a) Restituties wegens vrijwillig afzien van vervoer zullen uitsluitend verleend worden door vervoerder die oorspronkelijk de voucher heeft uitgegeven of door diens agent, indien deze daartoe gemachtigd is.

(b) Restituties wegens onvrijwillig afzien van vervoer zullen uitsluitend verleend worden door vervoerder die oorspronkelijk de voucher heeft uitgegeven.

ARTIKEL 7. INCHECKEN

1. De passagier dient binnen de door vervoerder aangegeven uiterste meldingstijd zich op de afgesproken locatie bij de vervoerder te melden. Indien een passagier niet tijdig op de afgesproken locatie arriveert, of zonder de vereiste vouchers verschijnt, heeft vervoerder het recht om de plaats die gereserveerd is voor de passagier te annuleren en zal vervoerder de vaart niet vertragen. Indien de passagier niet voldoet aan het gestelde in dit artikel is vervoerder niet aansprakelijk voor verlies of kosten van de passagier hieruit voortvloeiende.

ARTIKEL 8. WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER

1. Recht om vervoer te weigeren Vervoerder kan het vervoer of de voortzetting van het vervoer weigeren om redenen van orde en veiligheid, of indien, naar het redelijk oordeel van vervoerder, deze maatregel noodzakelijk is:

(a) om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of opdrachten van een staat of land van waaruit, waarheen of waarover gevlogen wordt;

(b) omdat het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van de passagier zodanig is, of redelijkerwijs lijkt te zijn, dat:

(1) speciale hulp nodig is die vervoerder niet kan verschaffen;

(2) hij ongemak veroorzaakt of aanstootgevend is tegenover andere passagiers; of

(3) hij gevaar of risico oplevert voor zichzelf dan wel voor andere personen of voor bezittingen;

(c) omdat de passagier niet de redelijke instructies heeft nageleefd, die vervoerder gegeven heeft om een veilig, efficiènt en comfortabel vervoer voor alle passagiers te verzekeren of om in staat te zijn aan zijn verplichtingen tegenover andere passagiers te voldoen;

(d) omdat de passagier uitlatingen heeft gedaan die twijfel doen ontstaan met betrekking tot het veilige vervoer van deze persoon;

(e) omdat het toepasselijke tarief of verschuldigde toeslagen of heffingen niet betaald zijn, dan wel tussen vervoerder en de passagier overeengekomen betalingsregelingen niet nageleefd zijn;

(f) omdat de passagier niet met de vereiste reisdocumenten verschijnt; of

(g) omdat i. de door de passagier getoonde voucher: (1) appears to be invalid; (2) niet rechtmatig lijkt te zijn verkregen of van een ander dan vervoerder of zijn bevoegd agent lijkt te zijn gekocht; (3) is opgegeven als verloren of gestolen, als frauduleus of anderszins verdacht; (4) een vervalst voucher lijkt te zijn; (5) wijzigingen lijken te zijn aangebracht door een ander dan vervoerder of zijn bevoegde agent, of die beschadigd zijn, in welk geval vervoerder zich het recht voorbehoudt zo’n voucher in te nemen, of; ii. de persoon die de voucher toont niet kan aantonen dat hij de persoon is wiens naam in het vakje “NAME OF PASSENGER” vermeld staat, in welke gevallen vervoerder zich het recht voorbehoudt een dergelijk voucher in te houden. (h) omdat de passagier reeds eerder één of meerdere van bovenstaande daden of verzuimen gepleegd heeft en vervoerder redenen heeft om aan te nemen dat herhaling zal optreden. (i) omdat vervoerder vooraf schriftelijk de passagier heeft laten weten dat hij niet meer vervoerd zal worden door vervoerder. 2. Niettegenstaande het recht op schadevergoeding van een passagier aan wie het vervoer onrechtmatig is geweigerd of die onterecht is verwijderd tijdens de reis, heeft de passagier aan wie vervoer geweigerd is of die tijdens de reis verwijderd is om één van de redenen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel, met uitzondering van de redenen vermeld in paragraaf 1(g), recht op een restitutie wegens onvrijwillig afzien van vervoer, zoals hierna bepaald in artikel 6 paragraaf 2. 3. Kinderen zonder begeleiding, minder valide passagiers, zwangere vrouwen, zieken en andere passagiers die speciale assistentie nodig hebben worden slechts vervoerd na voorafgaande toestemming van vervoerder. Na verkregen toestemming zullen deze passagiers niet alsnog door vervoerder geweigerd worden op grond van deze zelfde mindere validiteit en/ of benodigde extra zorg.

ARTIKEL 9. DIENSTREGELING, ANNULERING VAN VAARTEN, VERVANGING

1. Vervoerder zal zich naar beste vermogen inspannen om de passagier te vervoeren. Echter, in geval van omstandigheden buiten de macht van vervoerder (zoals: weersomstandigheden, luchtverkeersbeveiligingsituaties, bepaalde mechanische defecten, rellen, burgerlijke opstanden, embargo’s, oorlogen, vijandelijkheden, ordeverstoringen, internationale spanningen, overheidsvoorschriften, -verordeningen of -vorderingen, onvoorzienbare tekorten aan arbeidskrachten, brandstof of voorzieningen, stakingen of arbeidsgeschillen bij vervoerder of anderen, alles zowel actueel, dreigend als gesignaleerd), is vervoerder gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving een vaart te annuleren of te vertragen. Indien als gevolg van deze omstandigheden vervoerder een vaart annuleert of vertraagt, niet in staat is een reeds bevestigde plaats te verschaffen, de passagier op één van zijn andere vaarten, waarop plaats beschikbaar is, te vervoeren. GreetZZ Ballonvaarten B.V. heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een ballonvaart niet toelaten. In dit geval vindt geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal in overleg een nieuwe datum worden gepland. Wij houden ons het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar ons oordeel een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid met zich mee brengt. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door ons opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd

2. Behalve indien sprake is van opzet of grove nalatigheid, is vervoerder niet aansprakelijk voor fouten en omissies in de dienstregeling of andere gepubliceerde schema’s en/ of voor mededelingen van werknemers, agenten of vertegenwoordigers van vervoerder betreffende de data, vertrek- of aankomsttijden of uitvoering van een vaart.

3.Contractueel vervoerder is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving het vervoer te doen plaatsvinden door een andere feitelijk vervoerder en/ of met een ander heteluchtballon.

4 Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van de uitvoering van de opdracht is indien gevallen als genoemde in artikel8 paragraaf1 zich voordoen voor de cliënt.

ARTIKEL 10. GEDRAG AAN BOORD VAN DE BALLON

1. Indien het gedrag van een passagier aan boord van een heteluchtballon een of meerdere personen of eigendommen of het heteluchtballon zelf in gevaar brengt of dreigt te brengen, indien een passagier de bemanning hindert bij de uitoefening van haar taak, niet voldoet aan de instructies van de bemanning ter verzekering van de veiligheid van het heteluchtballon of het veilige, efficiènte en comfortabele vervoer van passagiers of zich op zodanige wijze gedraagt dat de andere passagiers daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunnen maken, kan vervoerder die maatregelen treffen die hij noodzakelijk acht om voortzetting van dit gedrag te voorkomen, met inbegrip van lijfsdwang.

2. Om redenen van veiligheid kan vervoerder het gebruik aan boord beperken of verbieden van elektronische apparatuur, inclusief draagbare telefoons, laptop computers, draagbare recorders, draagbare radio’s, cd spelers, elektronische spelletjes , speelgoed met afstandsbediening, scanners, walkietalkies en andere apparatuur werkend via een antenne, met uitzondering van gehoorapparaten en pacemakers voor het hart.

3. Roken aan boord is verboden.

4. De cliënt is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

ARTIKEL 11. AANVULLENDE DIENSTEN VAN VERVOERDER

1. Indien bij het sluiten van de vervoersovereenkomst vervoerder er in toestemt tevens de voorziening van aanvullende diensten te regelen, is vervoerder in verband met deze diensten slechts aansprakelijk jegens de passagier, voor zover vervoerder nalatig is geweest bij het regelen van de voorziening van deze diensten.

2. Vervoerder is niet aansprakelijk voor transportdiensten uitgevoerd door derden die niet door vervoerder hiertoe zijn aangewezen. In gevallen waar vervoerder zelf voor zijn passagiers transportdiensten onderhoudt en exploiteert, zullen deze vervoersvoorwaarden daarop van toepassing zijn. Aan de passagier zullen voor het gebruik van deze door vervoerder zelf verrichte diensten de toepasselijke toeslagen in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 12. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

1. Algemeen De passagier is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle vereiste reisdocumenten en voor de naleving van alle wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten en reisvoorschriften van de landen waaruit, waarover en waarheen gevlogen wordt. Vervoerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voor de passagier ontstaan door het ontbreken van de vereiste documenten of het niet voldoen aan bovenstaande wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten, voorschriften, regels of instructies.

2. Reisdocumenten Desgevraagd zal de passagier aan vervoerder of diens werknemers, agenten of vertegenwoordigers, alle in- en uitreisdocumenten, medische verklaringen en andere documenten tonen welke de wetten, regels, verordeningen, opdrachten of voorschriften van de betrokken landen vereisen en zal de passagier vervoerder toestemming verlenen om kopieën hiervan te maken of op andere wijze de in de betreffende documenten vervatte gegevens over te nemen. Vervoerder behoudt zich het recht voor om het vervoer te weigeren van elke passagier die niet voldoet aan de toepasselijke wetten, regels, verordeningen, opdrachten en voorschriften of van wie de documenten niet in orde lijken te zijn, dan wel die vervoerder geen toestemming verleent om kopieën hiervan te maken of op andere wijze deze in de betreffende documenten vervatte gegevens over te nemen.

3. Aansprakelijkheid passagier voor boetes, hechteniskosten enz. Indien vervoerder verplicht wordt een geldboete of waarborg te betalen of aan te betalen, dan wel onkosten oploopt omdat de passagier niet heeft voldaan aan de wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten en reisvoorschriften van de betrokken landen of omdat de passagier de vereiste documenten niet heeft getoond, dient de passagier alle in dit verband betaalde gelden en gemaakte onkosten aan vervoerder te vergoeden. Vervoerder is gerechtigd voor dergelijke onkosten de gelden te gebruiken die aan vervoerder voor ongebruikt vervoer betaald zijn of andere gelden van de passagier waarover vervoerder de beschikking heeft, of mag het vervoer weigeren indien de passagier de door vervoerder betaalde gelden en gemaakte onkosten niet vergoedt. Vervoerder zal naar zijn beste weten informatie verstrekken met betrekking tot overheidswetten, richtlijnen, verordeningen of vereisten waarvan het gevolg kan zijn dat vervoerder bovenstaande betalingen verricht, maar accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke verstrekte informatie, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzet.

4.Douanecontrole Indien vereist, zal de passagier aanwezig zijn bij controle door de douane of door andere overheidsfunctionarissen en zal alle gevraagde medewerking daarbij verlenen. Vervoerder is niet aansprakelijk jegens de passagier voor door hem geleden verlies of schade, veroorzaakt doordat de passagier niet aan deze vereisten voldoet. Indien vervoerder schade lijdt doordat de passagier niet voldaan heeft aan deze vereisten, zal de passagier vervoerder hiervoor schadeloos stellen.

5.Overheidsvoorschriften Vervoerder is niet aansprakelijk indien hij het vervoer van een passagier weigert omdat hij vaststelt dat de wetten, overheidsrichtlijnen, verordeningen of opdrachten waarvan hij meent of redelijkerwijs mocht menen dat ze toepasselijk zijn, dit gebieden, behalve indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van vervoerder.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Algemeen

(a) De aansprakelijkheid van vervoerder zal onder geen enkele omstandigheid het bedrag van bewezen schade overschrijden. Vervoerder is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade.

(b) Indien sprake is van medeschuld van de passagier, wordt de aansprakelijkheid van vervoerder geregeld door de bepalingen van het toepasselijke recht betreffende medeschuld.

(c) Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die optreedt op zijn eigen vaart. Een vervoerder die een voucher uitgeeft voor de vaarten van een andere vervoerder treedt slechts als agent van een dergelijke vervoerder op.

(d) Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het naleven door vervoerder van wetten of overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten, of voor het niet naleven van deze regels door de passagier.

(e) Iedere uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder zal mede van toepassing zijn op en ten goede komen aan agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van vervoerder en iedere persoon wiens heteluchtballon door vervoerder wordt gebruikt, alsmede de agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van die persoon. Het totale bedrag van de schade dat verhaald kan worden op vervoerder en op dergelijke agenten, ondergeschikten, vertegenwoordigers zal het bedrag van de aansprakelijkheidslimieten van vervoerder niet overschrijden.

(f) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald kan geen enkele bepaling in deze vervoersvoorwaarden enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder krachtens het toepasselijk recht terzijde stellen.

(g) GreetZZ Ballonvaarten B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

(h) Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst terzake waarvan wij aansprakelijk worden gesteld.

(i) Onze aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent, eventueel verhoogd met het door ons voor de opdracht gefactureerde bedrag.

(j) Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door ons worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers aan de ballonvaarten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van ons gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

2. Schade voor persoonlijk letsel of dood

(a) behoudt GreetZZ Ballonvaarten B.V. zich het recht voor, tot alle verweren die haar op grond van enig toepasselijk recht met betrekking tot een dergelijke vordering toekomen. Met betrekking tot derden behoudt GreetZZ Ballonvaarten B.V. zich zonder enige beperking alle rechten voor om de schade te verhalen, daaronder begrepen het recht een bijdrage te verlangen of vrijwaring en schadeloosstelling te vorderen.

(b) Niets in deze vervoersvoorwaarden zal beschouwd kunnen worden als een aantasting van de rechten van GreetZZ Ballonvaarten B.V. ten aanzien van enige vordering ingediend door, namens, of met betrekking tot een persoon die opzettelijk schade heeft toegebracht welke leidde tot dood, verwonding of ander lichamelijk letsel van een passagier.

(c) Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risco voor hemzelf kan betekenen zal GreetZZ Ballonvaarten B.V. niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.

(d) Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risco voor hemzelf kan betekenen zal GreetZZ Ballonvaarten B.V. niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.

3. Schade aan bagage.

(a). De vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel voor schade aan de bagage/ eigendommen van een passagier

(b). Vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel van een passagier of voor schade aan de bagage van een passagier, veroorzaakt door eigendommen die deel uitmaken van die bagage, tenzij vervoerder dergelijke schade heeft veroorzaakt door zijn grove nalatigheid of opzet. Elke passagier, wiens eigendommen schade toebrengen aan een andere passagier of diens bagage of aan de eigendommen van vervoerder, zal vervoerder voor alle kosten en schade, ontstaan als gevolg daarvan, schadeloos stellen.

ARTIKEL 14. KLACHTEN & RECHTSVORDERINGEN

1. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien geen rechtsvordering wordt ingesteld binnen 1 jaar gerekend vanaf de datum waarop het vervoer is geëindigd. De wijze van berekening van de verjaringstermijn wordt bepaald door het toepasselijke recht van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt.

2.In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk bij GreetZZ Ballonvaarten B.V. te worden ingediend. Reclames die niet binnen acht dagen worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

3.Reclames geven geen recht op opschorting van de betaling.

ARTIKEL 15. WIJZIGING EN TERZIJDESTELLING

Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van vervoerder heeft de bevoegdheid om enige bepaling van deze vervoersvoorwaarden te wijzigen, af te zwakken of terzijde te stellen.

(a) Ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen tenvolle van kracht.

(b) GreetZZ Ballonvaarten B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.