fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 0: Definities

KLANT is de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Adventure Ballooning een overeenkomst heeft gesloten.

PASSAGIER is iedere persoon, met uitzondering van de bemanningsleden, die met toestemming van vervoerder in een heteluchtballon vervoerd wordt of vervoerd zal worden.

VERVOER is het vervoer van passagiers en/ of bagage per heteluchtballon, kosteloos of tegen betaling, met inbegrip van daarmee samenhangende vervoersdiensten.

WIJ omvat Adventure Ballooning en de luchtvervoerder, niet zijnde Adventure Ballooning die de tickets uitgeeft en alle luchtvervoerders die op grond van dat ticket de passagier vervoeren of zich verplichten te vervoeren, of zich verplichten andere diensten te verrichten die betrekking hebben op dergelijk vervoer.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten die betrekking hebben op door ons te presteren diensten. Door de bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

 Artikel 2: Aanbod

 1. De informatie in alle folders en brochures en onze website, evenals de gegevens verstrekt door derden gelden louter ter informatieve titel. Alleen de gegevens vermeld op de bestelbonnen en facturen zijn bindend.
 2. Bij het uitvoeren van een ballonvaart gaan wij uitsluitend een inspanningsverbintenis aan, d.w.z. de verplichting de uit te voeren vaart naar best vermogen te verrichten. Wij zijn dus nooit gehouden een bepaald resultaat te bereiken in termen van duur, hoogte of afgelegde afstand.
 3. De keuze van de warm luchtballon die de vaart uitvoert gebeurt door onze planningsdienst in functie van het totaal aantal passagiers die op een gegeven tijdstip in een bepaalde regio moeten gevaren worden.. Bij een reservatie voor grotere aantallen passagiers is het eveneens onze planningsdienst die het aantal warme luchtballonnen bepaalt.

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

 1. De klant moet ons alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de klant verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt, mogen wij deze kosten in rekening brengen.
 2. Elke passagier wordt geacht in goede fysieke gezondheid te verkeren en vrij te zijn van enige medische aandoening voor welke ballonvaren een contra-indicatie vormt.

Artikel 4: Tarieven en toeslagen

 1. Algemeen: Tarieven hebben uitsluitend betrekking op het vervoer van de plaats van vertrek naar de landingsplaats. In de tarieven is normaal gesproken het grondvervoer tussen de landingsplaatsplaats en plaats van vertrek niet inbegrepen. Vervoerder kan echter, naar eigen inzicht, kosteloos in dergelijk vervoer voorzien.
 2. Toepasselijke tarieven: De toepasselijke tarieven zijn de tarieven die door of namens vervoerder zijn gepubliceerd of, indien niet aldus gepubliceerd, zijn berekend in overeenstemming met de tariefsvoorwaarden van vervoerder voor de vaart zoals aangegeven op de voucher
 3. Aanbiedingen: Alle door Adventure Ballooning gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd is Adventure Ballooning gerechtigd de reeds gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden ons niet, tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
 4. BTW: Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 5. Toeslagen: Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke al dan niet voorziene oorzaak dan ook mocht stijgen, dan zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen. In dit geval heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren.
 6. Valuta: Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, kunnen tarieven voldaan worden in iedere voor vervoerder aanvaardbare munteenheid. Indien betaling plaatsvindt in een andere munteenheid dan die waarin het tarief in het land van betaling is gepubliceerd, zal de wisselkoers voor een dergelijke betaling de aankoopkoers van de bank zijn, die vervoerder in dit verband gebruikt op de dag dat de voucher wordt uitgegeven.

Artikel 5: Reservering via bestelbon & betaling

 1. Elke reservatie zal pas definitief worden beschouwd na bevestiging door onze planningsdienst en na betaling van een voorschot van 10% van het totaalbedrag met een minimum van € 135,00. Het saldo dient uiterlijk 14 kalenderdagen voor de vaart te worden betaald via overschrijving op onze rekening. Voor boekingen minder dan 14 kalenderdagen voor de vaart dient het volledige bedrag onmiddellijk betaald te worden. Cheques gelden slechts als betaling na hun incassering. Na betaling van de totaalprijs ontvangt de klant één “ticket ” per passagier waarop alle gegevens van de vaart zijn vermeld, of een groepsticket.
 2. Bij boeking via een door ons erkend boekingskantoor dient het volledige bedrag onmiddellijk te worden betaald. Eventuele reservatie zal pas als definitief worden beschouwd na bevestiging door onze planningsdienst.
 3. Indien het saldo uiterlijk 14 kalenderdagen voor de vaart niet is voldaan, behouden wij ons het recht voor de reservatie te annuleren en de reeds geïnde voorschotten volledig in te houden als tussenkomst in de reservatie- en dossierkosten en schadeloosstelling.
 4. Voor aanvang van de vaart dienen alle openstaande bedragen betaald te zijn, indien u over cadeaubons beschikt dienen deze nog geldig te zijn.

Artikel 6: Telefonische reservatie & betaling

Bij telefonische reservatie voor maximum 6 passagiers die door ons gevaren worden op een korte termijn na bestelling kan de betaling in contanten geschieden ter plaatse aan de piloot voor het vertrek van de warme luchtballon. Voor telefonische reservaties van meer dan 4 passagiers worden de reservering voorwaarden van artikel 4 in acht genomen. Er wordt niet gevaren als het bedrag niet voor de vaart voldaan is.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking

De passagier kan, voor de aanvang van de vaart, zijn vaart overdragen aan een derde die wel moet voldoen aan alle voorwaarden gesteld aan de overdragende passagier. De overdrager dient ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

Artikel 8: Verbreking van het contract

De klant kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de klant het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die wij lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding wordt als volgt bepaald :

– voor annuleringen meer dan 30 dagen voor de vaart : 10 % van de totale som, met een minimum van € 50,00.

– voor annuleringen vanaf 30 dagen t.e.m. 10 dagen voor de vaart : 50% van de totale som met en minimum van € 75,00.

– voor annuleringen vanaf 9 dagen voor de vaart of in geval van niet melding op de afgesproken plaats en tijd 100% van de totale som.

Artikel 9: Opstijgen op een door de klant gevraagd terrein

Bij het opstijgen op een door de klant aangeduid privé terrein dient hij de geschreven toelating van de eigenaar van het terrein voor het opstijgen van een warme luchtballon voor de vaart aan de piloot te overhandigen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in verband met aangerichte schade aan gewassen en het terrein van de opstijgplaats.

Voor een opstijging in een bebouwde kom of in een gebied onderhevig aan luchtvaartverkeersleiding dienen wij een aanvraag te doen aan het Bestuur der Luchtvaart, deze kost €50 en dienen we 7 dagen op voorhand in te dienen. Voor meer info kan u onze planningsdienst contacteren.

Artikel 10: Bevoegdheid van de piloot

Al onze piloten beschikken over de nodige vergunningen afgeleverd door het Bestuur der Luchtvaart om op te treden als boordcommandant van een vrije warme luchtballon. Zij nemen autonoom alle beslissingen met het oog op een veilig verloop van de vaart,  dit omvat o.a.:

 1. De meteorologische voorwaarden
 2. De aanbevelingen van het gerechtigde Flight Information Center
 3. De geschiktheid van de gekozen opstijgplaats in functie van zijn grootte, de windsterkte en de windrichting
 4. Het juiste tijdstip van opstijgen.
 5. Recht om vervoer te weigeren: De piloot kan het vervoer of de voortzetting van het vervoer weigeren om redenen van orde en veiligheid, of indien, naar het redelijk oordeel van de piloot, deze maatregel noodzakelijk is:
  • Om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of opdrachten van een staat of land van waaruit, waarheen of  waarover gevlogen wordt;
  • Omdat het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van de passagier zodanig is, of redelijkerwijs lijkt te zijn, dat:
   • Speciale hulp nodig is die de vervoerder niet kan verschaffen;
   • De passagier ongemak veroorzaakt of aanstootgevend is tegenover andere passagiers;
   • Of hij/zij gevaar of risico oplevert voor zichzelf dan wel voor andere betrokken personen of voor bezittingen;
  • Omdat de passagier niet de redelijke instructies heeft nageleefd, die de piloot gegeven heeft om een veilig, efficiënt en comfortabel vervoer voor alle passagiers te verzekeren of om in staat te zijn aan zijn verplichtingen tegenover andere passagiers te voldoen;
  • Omdat de passagier uitlatingen heeft gedaan die twijfel doen ontstaan met betrekking tot het veilige vervoer van deze persoon;
  • Omdat het toepasselijke tarief of verschuldigde toeslagen of heffingen niet betaald zijn, dan wel tussen vervoerder en de passagier overeen gekomen betalingsregelingen niet nageleefd zijn;
  • Omdat de passagier niet met de vereiste reisdocumenten verschijnt; of
  • Omdat het door de passagier getoonde ticket niet meer geldig is; niet rechtmatig lijkt te zijn verkregen of van een ander dan Adventure Ballooning of zijn bevoegd agent lijkt te zijn gekocht; is opgegeven als verloren of gestolen, als frauduleus of anderszins verdacht; een vervalst ticket lijkt te zijn; wijzigingen lijken te zijn aangebracht door een ander dan Adventure Ballooning of zijn bevoegd agent, of die beschadigd zijn, in welk geval wij ons het recht voorbehouden zo’n ticket in te nemen.

Tegen de beslissing van onze piloten is geen verhaal mogelijk.

Artikel 11: Gedrag aan boord van de ballon

 1. Indien het gedrag van een passagier aan boord van een heteluchtballon een of meerdere personen of eigendommen of de heteluchtballon zelf in gevaar brengt of dreigt te brengen, indien een passagier de bemanning hindert bij de uitoefening van haar taak, niet voldoet aan de instructies van de bemanning ter verzekering van de veiligheid van de heteluchtballon of het veilige, efficiënte en comfortabele vervoer van passagiers of zich op zodanige wijze gedraagt dat de andere passagiers daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunnen maken, kan vervoerder die maatregelen treffen die hij noodzakelijk acht om voortzetting van dit gedrag voorkomen, met inbegrip van lijfsdwang.
 2. Om redenen van veiligheid kan vervoerder het gebruik aan boord beperken of verbieden van elektronische apparatuur, met uitzondering van gehoorapparaten en pacemakers voor het hart.
 3. Roken aan boord is verboden
 4. De passagier is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens al na de ballonvaart.

Artikel 12: Verplaatsing opstijglocatie

Adventure Ballooning behoudt zich het recht om de opstijglocatie op de dag van de vaart te verplaatsen in een straal van 30km van de afgesproken locatie.

Deze beslissing wordt genomen door de piloot in functie van de geldende meteorologische omstandigheden én om de veiligheid van de vlucht te allen tijde te garanderen.

Artikel 13: Afgelasting

 1. Indien de vaart omwille van een beslissing zoals vermeld in artikel 10 niet kan plaatsvinden zal de piloot of een afgevaardigde van ons bedrijf de reden van afgelasting meedelen aan de passagier(s). Deze zal dan contact opnemen met onze planningsdienst teneinde een nieuwe datum voor de vaart vast te leggen.
 2. Indien, ondanks een telefonische afgelasting op grond van een beslissing zoals vermeld in artikel 10, de klant onze aanwezigheid wenst, zal daarvoor een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ten bedrage van € 100,00 + een verplaatsingsvergoeding a rato van 50 eurocent per gereden km vanaf onze standplaats in Sint-Niklaas.

Artikel 14: Klachtenregeling

 1. Klachten betreffende het verloop van de vaart moeten ons binnen de 3 dagen schriftelijk worden gemeld. Wij aanvaarden geen klachten meer na het verstrijken van deze termijn.
 2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of schadebeding wegens afgelasting van een vaart op gemotiveerde beslissing van de piloot.
 3. Voor alle geschillen tussen partijen wordt alleen de bevoegdheid van het Vredegerecht te Kontich en de Handelsrechtbank te Antwerpen erkend.